خرید ITSM

شخصی

 • تعداد کاربر: 1
 • شامل همه ویژگی ها
 • یک ماهه: 75000
 • سه ماهه: 216000
  4% تخفیف
 • شش ماهه: 409500
  9% تخفیف
 • یکساله: 765000
  15% تخفیف

کوچک

 • تعداد کاربر: 5
 • شامل همه ویژگی ها
 • یک ماهه: 185000
 • سه ماهه: 533000
  4% تخفیف
 • شش ماهه: 1010000
  9% تخفیف
 • یکساله: 1887000
  15% تخفیف

متوسط

 • تعداد کاربر: 15
 • شامل همه ویژگی ها
 • یک ماهه: 295000
 • سه ماهه: 850000
  4% تخفیف
 • شش ماهه: 1610000
  9% تخفیف
 • یکساله: 3009000
  15% تخفیف

بزرگ

 • تعداد کاربر: 30
 • شامل همه ویژگی ها
 • یک ماهه: 465000
 • سه ماهه:1340000
  4% تخفیف
 • شش ماهه: 2539000
  9% تخفیف
 • یکساله: 4743000
  15% تخفیف

از طریق لینک روبرو دموی نرم افزار را مشاهده نمایید:

جهت ورود به سیستم می توانید به دو صورت مدیر سازمان و کاربر امکانات را مشاهده و مقایسه کنید. در صورت نیاز می توانید از راهنمای نرم افزار نیز کمک بگیرید.